Witamy na stronie internetowej www.eternalis.pl

Nasza oferta sklepu internetowego została złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego i umów zdalnych.

Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się i zaakceptował wszystkie powyższe informacje oraz ogólne warunki sprzedaży.

§ 1 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Eternalis Rafał Kowalczyk dostępny pod adresem internetowym: www.eternalis.pl,
NIP: 7361631292, REGON:
521834325  z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 68/B, 30-017 Kraków, telefon: (+48) 791 192 817;
adres mailowy: sklep@eternalis.pl 

2. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Klienta, będącego konsumentem, znajdują zastosowanie również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3. Konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

4. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

5. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego www.eternalis.pl jest :

Rafał Kowalczyk

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

  • poczty elektronicznej pod adresem: sklep@eternalis.pl

  • numeru telefonicznego: (+48 )791 912 817

  • portali społecznościowych tj np. Facebook i Instagram, oraz Twitter, wykazanych na listwie bocznej strony głównej.

3. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

4. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

§ 3 OFERTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.

2. Zakup produktów odbywa się bezpośrednio przez stronę www.eternalis.pl

3. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Obsługa klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. 

5. Kontakt z pracownikami sklepu możliwy jest mailowo: sklep@eternalis.pl lub telefonicznie: (+48) 791 192 817

6. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Aby zamówienie zostało zrealizowane należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia na stronie www.eternalis.pl

8. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

9. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Sprzedawcę.

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.

11. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub czasu realizacji przekraczającego 14 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

12. W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 48 godzin, licząc od dnia zawarcia umowy. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, a następnie w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient jest wówczas uprawniony do anulowania zamówienia w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie” Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a. poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych Przelewy24.pl - szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: Przelewy24.pl).

b. poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto:

ETERNALIS

Wrocławska 68/B, 30-017 Kraków

53 1050 1445 1000 0097 5259 8020

 

c. przy odbiorze (wysyłka za pobraniem); 

5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego lub na wykorzystanie sprzedaży ratalnej.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

7. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej. Dostarczenie towaru poza obszar Unii Europejskiej jest możliwe w drodze indywidualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

3.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji drogą e-mail lub pocztą przez Sprzedawcę.

4. W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo pod adresem reklamacje@eternalis.pl Następnie należy odesłać przesyłkę na własny koszt na adres magazynu wskazany przez Sprzedającego w mailu razem z dokumentami potwierdzającymi zakup oraz wskazać swoje zastrzeżenia do towaru i żądania.

5. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-16) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę tj. Eternalis telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (+48791192817), lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@eternalis.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Klient, będący konsumentem, w okresie czternastu dni ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, będącego konsumentem albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony także poniżej w Regulaminie. Wzór ten jest dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7. Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar w stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niej konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (nieotwarte opakowanie). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient może również zlecić Sprzedawcy odbiór towaru, przy czym wiąże się to z obciążeniem Klienta opłatą w wysokości 50 zł za taką usługę, która to opłata zostanie potrącona z środków należnych klientowi z tytułu zwrotu ceny; wybierając ten sposób zwrotu towar, zwrócona zapłata będzie niższa o 50 zł.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (otwarcie opakowania).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.eternalis.pl

3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż

a.    warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

b.    Dodatkowe wymagania techniczne:

-             Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

-             Włączona obsługa JavaScript,

-             Włączona obsługa wyskakujących okienek,

-             Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

c.    mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.

2. Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.